Wybierz sposób logowania
Przypomnij hasło Utwórz konto

Logowanie

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG E-LEARNINGOWYCH

(PROWADZENIA TESTÓW i KURSÓW ONLINE)

przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie

 

§1.

Definicje

 

 1. Administrator danych osobowych/Usługodawca – Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229,
  NIP: 8133039442, REGON: 690679626, e-mail: ; telefon: 17 778 84 81.
 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie przy każdym z kursów online, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Kursu z Usługodawcą.
 4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Platformy i korzystania z jej zasobów.
 5. Klient:
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży kursu online z Usługodawcą.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 7. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz Materiały szkoleniowe.
 9. Testy/kursy – odpłatne testy lub szkolenia online (w formie e-learningu) dostępne na Platformie http://www.testy.okppip.pl
 10. Login - ciąg znaków alfanumerycznych (jawny).
 11. Materiały szkoleniowe - materiały o charakterze edukacyjnym, udostępnione na Platformie w postaci prezentacji multimedialnych, szkoleń, testów, itp.
 12. Platforma – platforma szkoleniowa dostępna pod adresem http://www.testy.okppip.pl
 13. Regulamin – niniejszy regulamin.
 14. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu Ustawy, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy, kurs online organizowany przez Usługodawcę jest dostępny odpłatnie poprzez Platformę i poprzez Konto,
 16. Ustawa - z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
  Dz. U. 2019 r., poz. 123).
 17. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

 

§2.

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http://www.testy.okppip.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca.
 3. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.

§3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy usługi elektroniczne w postaci odpłatnego dostępu do zgromadzonych w Platformie Materiałów szkoleniowych.
 2. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Platformy, usługę Konta, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Kursu.
 3. Korzystanie z Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
 7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługa „Konto”:
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kroków: wypełnieniu Formularza rejestracji (w tym wskazaniu adresu poczty elektronicznej), a następnie kliknięciu przycisku zatwierdzającego założenie Konta,
  2. Wypełnienie Formularza Rejestracji polega na podaniu przez Użytkownika wskazanych w wyświetlanym komunikacie danych: imię i nazwisko, login, hasło, adres e-mail, województwo.
  3. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu, polityki prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Rejestracji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, jak również potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Platformy Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na podany adres poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Żądanie usunięcia Konta może zostać zgłoszone w każdej chwili bez podania przyczyny.
  5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta.
  6. Z chwilą usunięcia Konta wygasa licencja udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Materiałów szkoleniowych Platformy.
  7. Usługodawca usuwa Konto Użytkownika i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Użytkownika. Informacja o usunięciu Konta zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:
   1. nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
   3. korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
  9. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
  10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

§4.

Zawarcie umowy

 1. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej  http://www.testy.okppip.pl
 2. Po dokonaniu opłaty w wysokości wskazanej dla zamawianych testów/szkolenia za pośrednictwem bezpiecznej płatności DotPay, na podany adres e-mail zostanie przesłana informacja o aktywacji konta.
 3. Przystąpienie do wykonania umowy następuje z chwilą zalogowania się Użytkownika na swoim Koncie i uzyskania dostępu do zakupionego Kursu.
 4. Opis każdego Kursu, w tym ilość modułów tematycznych, sposób egzaminowania, jest wskazany przy opisie każdego Kursu na stronie  http://www.testy.okppip.pl oraz zostaje przesłany każdemu Użytkownikowi.
 5. W przypadku uzyskania z każdego egzaminu testowego wymaganej ilości punktów Użytkownik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 6. W przypadku nieuzyskania z każdego egzaminu testowego wymaganej ilości punktów Użytkownikowi nie zostanie wydane Zaświadczenie, a umowa o szkolenie e-learningowe ulega rozwiązaniu.
 7. Opłata za szkolenie Użytkownika, który nie ukończył pełnego szkolenia, nie podlega zwrotowi.
 8. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane jest w formie papierowej listem priorytetowym na adres wskazany przez Klienta.
 9. Cena Kursu zawiera:
  1. dostęp do platformy e-learningowej z materiałami dotyczącymi każdego z zakupionych modułów tematycznych,
  2. przeprowadzenie egzaminu testowego kończącego każdy moduł tematyczny,
  3. wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

§5.

Konto

 1. Po zarejestrowaniu każdego Użytkownika możliwe jest dokonanie zalogowania na swoje Konto oraz dokonywanie zmian w panelu administracyjnym.
 2. Użytkownik dokonuje logowania na swoje Konto poprzez wejście na stronę internetową Platformy oraz podanie Loginu i Hasła.
 3. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu Użytkownika i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu na czas jego trwania. Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi Użytkownika drogą mailową.

§6.

Materiały szkoleniowe

 1. Usługodawca w chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej Kursu udziela Użytkownikom nieodpłatnej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów szkoleniowych znajdujących się na Platformie, na następujących polach eksploatacji:
  1. udostępniania Użytkownikom kursu online za pośrednictwem sieci informatycznych
   i teleinformatycznych w taki sposób, ażeby każdy Użytkownik mógł mieć dostęp do kursu online w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  2. prawo dostosowania treści do formatu urządzeń mobilnych.
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i wygasa w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Licencja nie uprawnia Użytkowników do udzielania dalszych licencji.
 4. Udostępnione na Platformie Materiały szkoleniowe mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Zabronione jest korzystanie z Materiałów szkoleniowych Platformy i materiałów stanowiących własność Usługodawcy w celach komercyjnych.

 

§7.

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Platformy, Użytkownik może składać w szczególności:
  1. pisemnie na adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji zaleca się podanie następujących informacji:
 1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 2. określenie żądania Użytkownika,
 3. danych do kontaktu z osobą składającą reklamację.
 1. Podane zalecenia, o których mowa w ust. 3, nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji, aczkolwiek ich podanie przyśpieszy
  i ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 4. Użytkownikowi, na rzecz którego Usługodawcy świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie, na adres wskazany w ust, 2 lit. a), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, o którym mowa w ust. 2 lit. a) oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§8.

Odpowiedzialność

 

 1. Platforma, Materiały szkoleniowe oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1191, z późn. zm.), chyba że w treści Regulaminu zastrzeżono inaczej.
 2. Informacje zawarte w Platformie oraz w Materiałach szkoleniowych służą wyłącznie celem informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Autorzy kursów online, a także wszelkich informacji publikowanych w Platformie
  i Materiałów szkoleniowych dołożyli wszelkich starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 4. Żaden element Platformy nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na różnego rodzaju nośniki służące przechowywaniu danych, bez zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci publicznej Internet czy stacji roboczej Użytkownika,
 2. przypadki braku dostępności Platformy i Materiałów szkoleniowych zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy
  i Materiałów szkoleniowych, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
 3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy
  i Materiałów szkoleniowych, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego uczestnika wirusów komputerowych.

§9.

Rękojmia i reklamacje

 

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Usługę elektroniczną bez wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w formach wskazanych w §7 ust. 2.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w §7 ust. 5. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji informacji, o których mowa w §7 ust. 3.

 

§10.

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je pisemnie na adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: .
 4. Klient może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Usługodawcę nie jest obowiązkowe
  i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Usługodawcy przed jego upływem.
 6. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§11.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

 

§12. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Klientów jest  Spółka Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie; adres: ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów; KRS: 0000201229, NIP: 8133039442, REGON: 690679626, adres: e-mail: ; telefon: 17 778 84 81.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą oraz innymi właściwymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez Usługodawcę na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy
  i osoby współpracujące z Usługodawcą.
 5. Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim została wyrażona zgoda lub jest to niezbędne do zawarcia
  i wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Usługobiorcą.
 6. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę wykorzystywane są wyłącznie do poniższych celów:
  1. zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Użytkownikiem, polegającej na świadczeniu Usług elektronicznych przez Usługodawcę,
  2. zapewnienia kontaktu między Usługodawcą, a Użytkownikiem,
  3. umożliwienie konsumentom realizacji ich praw w ramach zawieranych z Usługodawcą umów,
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez Usługodawcę, pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody.
 7. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, województwo, data urodzenia, miejsce urodzenia oraz dodatkowo: login dostępu do Konta.
 8. Podane dane osobowe zostaną przekazane podmiotom współpracującym z Usługodawcą w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji umów z Klientami, a w przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem bezpiecznej płatności DotPay, dane osobowe Użytkownika będą przekazywane także operatorowi płatności internetowych Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860.
 9. Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Usługodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do:
 1. uzyskania wyczerpującej informacji o prowadzonym zbiorze danych,
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 3. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych,
 4. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzoru.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust 9, osoba, której dane dotyczą może przesłać stosowną wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: .

§13.

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa zawierana poprzez Platformę zawierana jest w języku polskim.
 2. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Usługodawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 k.c. oraz 3841 k.c.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat za korzystanie z Platformy w trakcie trwania określonego kursu online, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Platformy, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu. Dodatkowo każdy Użytkownik Konta otrzyma informację na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 8. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz RODO.
 10. Regulamin wchodzi w życie 11 marca 2019 r.

 

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito e-learning